Popis projektu

CSEREHÁT AP - COORDINATION AND COMMUNICATION PROJECT

 • Akronym: Cserehát AP-CCP
 • Kód výzvy: SKHU/1802
 • Prioritná os: Podpora zamestnanosti
 • Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie úrovne zamestnanosti v programovej oblasti
 • Kód projektu: SKHU/1802/3.1/006
 • Celkový rozpočet projektu: 218,052.00 €
 • Rozpočet ERDF: 185,344.00 €
 • Začiatok projektu: 1. august 2019
 • Koniec projektu: 31. júl 2022
 • Webová stránkahttp://www.skhu.eu/news/employment-cross-border-action-plan-of-the-cserehat-micro-region
 • Status projektu: v realizácií

Cieľovou oblasťou akčného plánu je mikroregión Cserehát, pre ktorý je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti. Hlavnými dôvodmi tohto stavu sú nedostatočne rozvinutá dopravná a podnikateľská infraštruktúra, nízka vzdelanostná úroveň obyvateľov a trend starnúcej populácie. Hlavným cieľom TAPE je zníženie miery nezamestnanosti v mikroregióne „Krásny Cserehát“ a následná revitalizácia (obnovenie) územia tohto mikroregiónu, prostredníctvom využívania jeho endogénnych (miestnych) potenciálov pri riešení najzávažnejších problémov územia. Ústrednou témou TAPE je podpora miestnej produkcie, ktorá vo veľkej miere môže prispieť k rozvoju územia.

Za účelom dosiahnutia tohto výsledku v rámci TAPE budú realizované nasledujúce aktivity:

 • zriadenie nových viacúčelových centier,
 • zriadenie nových závodov na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov,
 • vytvorenie trhovísk,
 • vytvorenie regionálnej značky,
 • vytvorenie siete miestnych výrobcov a organizovanie miestnych trhov a regionálne
  EXPO.

Všetky vyššie uvedené aktivity prispievajú k dosiahnutiu najdôležitejších cieľov Akčného plánu, ktorých očakávaným výsledkom je revitalizácia/obnovenie územia a zníženie miery

nezamestnanosti v mikroregióne „Szép Cserehát“. Hlavným cieľom a poslaním CCP projektu je koordinovať všetkých 7 projektov tak, aby boli dosiahnuté stanovené ciele celého TAPE. Medzi jeho ďalšie aktivity patrí komunikácia akčného plánu, ktorá spočíva v zabezpečení povinných prvkov publicity pre jednotlivé projekty ako aj propagovanie myšlienky TAPE širokej verejnosti prostredníctvom ďalších komunikačných nástrojov ako sú: videozáznamy, brožúry, informačné tabule atď.